Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Kupuję i płacę”.
 7. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. W uzasadnionych przypadkach potwierdzenie zamówienia warunkowane jest wcześniejszym kontaktem telefonicznym lub drogą elektroniczną, w którym Zamówienie zostanie zweryfikowane, uszczegółowione..
 8. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do [14] dni roboczych, chyba, że czas realizacji został określony indywidualnie i potwierdzony przy przyjęciu Zamówienia. W przypadku gdy Sprzedawca nie zrealizuje Zamówienia w deklarowanym terminie, Konsument wyznacza nowy termin dostawy, jeżeli Zamówienie nie zostanie zrealizowane Konsument ma prawo odstąpić od umowy.
 9. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca może zrealizować zamówienie złożone na zasadach ustalonych odrębnie, drogą telefoniczną. Zamówienie telefoniczne Klient może złożyć na numer infolinii: 605 272 001, zgodnie z art.66 § 1 kodeksu cywilnego takie zamówienie jest wiążące i Klient nie może zrezygnować z Zamówienia bez zgody Sprzedawcy.
 10. Klient może także dokonać Rezerwacji Towaru w Sklepie celem jego osobistego odbioru. W tym celu Klient, na podstawie informacji o Towarach zamieszczonych w Sklepie, powinien dokonać wyboru Towaru oraz dokonać jego rezerwacji ze wskazaniem sklepu stacjonarnego Sprzedawcy lub firmy współpracującej ze Sprzedawcą, w którym chce odebrać Towar (zawrzeć umowę jego sprzedaży). Klient może dokonać Rezerwacji Towaru:

1) poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji w Sklepie.

2) telefonicznie – na numer Infolinii podany w punkcie 9 niniejszego paragrafu.

Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Rezerwacji w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiej Rezerwacji. W terminie do 4 dni roboczych Sprzedawca zawiadamia Klienta:

1)  o akceptacji Rezerwacji przesyłając odrębną wiadomość e-mail z informacją o możliwości odbioru Towaru ze wskazaniem adresu odbioru Towaru albo

2) o niemożności realizacji Rezerwacji przesyłając wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji oraz przyczynie tej odmowy.

Umowa zawarta wskutek Rezerwacji nie jest umową sprzedaży na odległość.

W pozostałym zakresie do Rezerwacji stosuje się odpowiednio zasady dotyczące Zamówień.

 

Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru. Dla niektórych Produktów dostępny jest tylko odbiór osobisty albo dostawa realizowana przez Sprzedawcę transportem własnym Sprzedawcy po uprzednim skalkulowaniu i ustaleniu kosztów dostawy.
 3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru – po uprzednich ustaleniach ze Sprzedawcą - pod jednym z poniżej wskazanych adresów:

1) 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 51,

2) 22-500 Hrubieszów, Pl. Staszica 14,

3) 22-300 Krasnystaw, ul. Kościuszki 16.

 1. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Klient powinien zgłosić ewentualne braki w dokumentach w terminie 5 dni od dnia odbioru Towaru.
 2. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

3) odmowa przyjęcia Towaru przez Klienta nie skutkuje automatycznym rozwiązaniem Umowy, jest naruszeniem Regulaminu i nie oznacza, że Sprzedawca nie wykonał Umowy ani że cena zostanie automatycznie zwrócona.